spot_imgspot_img

Σερρες: Αγρυπνια στο ναο της Ευαγγελιστριας στη μνημη του Αγιου Ιουδα του Θαδδαιου

Γιατί να εμπιστευτείτε το SerresNews

- Advertisement -spot_img

Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Σερρών θα τελεστεί την προσεχή Κυριακή 18 Ιουνίου ιερά Αγρυπνία στις 9:30 μ.μ. επί τη μνήμη του Αγίου ενδόξου αποστόλου Ιούδα του Θαδδαίου.

Η ε­ορ­τή της 19ης Ι­ου­νί­ου εί­ναι α­φι­ε­ρω­μέ­νη στον Ά­γιο Aπό­στο­λο Ι­ού­δα τον αδελ­φό­θε­ο, ο οποίος ήταν αδελφός του Ιακώβου του αδελφόθεου (του πρώτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων).

Οι λε­γό­με­νοι α­δελ­φοί του Κυ­ρί­ου (από όπου προέρχεται και ο όρος αδελφόθεος) δεν ήταν φυ­σι­κοί α­δελ­φοί Του. Τους α­πο­δί­δε­ται η τι­μη­τι­κή αυ­τή προ­σφώ­νη­ση, δι­ό­τι ε­θε­ω­ρούν­το α­πό την ι­ου­δα­ϊ­κή κοι­νω­νί­α εί­τε ε­τε­ρο­θα­λείς α­δελ­φοί του Κυ­ρί­ου (δηλ. υιοί του Ιωσήφ του μνήστορος από προηγούμενο γάμο), εί­τε ε­ξά­δελ­φοί Του, φυ­σι­κοί ή νο­μι­κοί (δηλ. υιοί κάποιου αδελφού του Ιωσήφ ή κάποιας κοντινής συγγενούς της Θεοτόκου).

Η λέ­ξη «α­δελ­φός» και «α­δελ­φή» στην ελ­λη­νι­κή γλώσ­σα μέ­χρι τα τέ­λη του Α΄ μ.Χ. αιώ­να δεν α­πο­δί­δε­ται μό­νο στους φυ­σι­κούς ή ε­τε­ρο­θα­λείς α­δελ­φούς, αλ­λά και σε αν­θρώ­πους που συν­δέ­ον­ται με ευ­ρύ­τε­ρη συγ­γέ­νεια αί­μα­τος.

Ο Άγιος Ιούδας ο αδελφόθεος είναι ο συγγραφέας της ομώνυμης καθολικής επιστολής (τελευταία στην Καινή Διαθήκη, ακριβώς πριν την Αποκάλυψη του Ιωάννου).

Η Και­νή Δι­α­θή­κη α­να­φέ­ρει τον α­δελ­φό­θε­ο Ι­ού­δα μό­νον ο­νο­μα­στι­κά και δεν πα­ρέ­χει πλη­ρο­φο­ρί­ες για το πρό­σω­πό του. Πα­ρά ό­μως τη σι­ω­πή της πολ­λοί αρ­χαί­οι συγ­γραφείς του α­πο­δί­δουν τον τί­τλο του α­πο­στό­λου.

Ση­μαν­τι­κό­τε­ροι εί­ναι οι Τερ­τυλ­λια­νός, Ω­ρι­γέ­νης, Μέ­γας Α­θα­νά­σιος, Ε­πι­φά­νιος, Μέ­γας Φώτιος, Θε­ο­φύ­λα­κτος, Γρη­γό­ριος Πα­λα­μάς, Ι­ε­ρώ­νυ­μος, ι­ε­ρός Αυ­γου­στί­νος, Κύ­ριλ­λος Α­λε­ξαν­δρεί­ας κ.ά. Α­πό αυ­τούς μό­νον οι τρεις τε­λευ­ταί­οι ταυ­τί­ζουν τον α­δελ­φό­θε­ο Ι­ού­δα με τον Ι­ού­δα Ι­α­κώ­βου (ή Θαδδαίο ή Λεββαίο), τον μαθη­τή του Κυ­ρί­ου (εκ των δώδεκα).

Οι υ­πό­λοι­ποι εί­τε δεν α­πο­δέ­χον­ται τη συγ­κε­κρι­μέ­νη ταύ­τι­ση, εί­τε δεν την α­να­φέ­ρουν, εί­τε την α­γνο­ούν. Θα μπορούσα­με γε­νι­κά να πού­με, ό­τι οι δυ­τι­κοί συγ­γρα­φείς α­πο­δέ­χον­ται κα­τά πλει­ο­ψη­φί­α την ταύ­τι­ση των δύ­ο α­πο­στό­λων, ε­νώ οι α­να­το­λι­κοί την απορρίπτουν στη συν­τρι­πτι­κή τους πλει­ο­ψη­φί­α.

Ο Ιούδας ο αδελφόθεος (όπως και οι υπόλοιποι αδελφοί του) πίστεψε στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό μετά την ανάστασή Του , οπότε και ξεκίνησε μαζί με τους υπόλοιπους αποστόλους το σημαντικό έργο της διάδοσης του ευαγγελίου.

Οι συναξαριστές αναφέρουν μη αξιόπιστα και συγκεχυμένα βιογραφικά στοιχεία τα οποία απορρέουν από απόκρυφα ευαγγέλια. Η σύγχυση προκύπτει κυρίως από την ταύτιση του Αγίου Ιούδα του αδελφόθεου με τον Άγιο Ιούδα Ιακώβου, τον και Θαδδαίο ή Λεββαίο , τον μαθητή του Κυρίου (εκ των δώδεκα).

Ο θεολόγος κ. Μιχαήλ Μπερκουτάκης στην έρευνα-εργασία του με τίτλο «Περί τωνδύο Αποστόλων» με καθαρά επιστημονική-θεολογική προσέγγιση ξεκαθαρίζει ότι οι δύο Άγιοι δεν ταυτίζονται και εξηγεί μάλιστα πώς ξεκίνησε ιστορικά η λανθασμένη ταύτιση των δυο Αγίων και πώς πέρασε στη χριστιανική γραμματεία και υμνολογία.

Ο Άγιος Απόστολος Ιούδας ο αδελφόθεος τιμάται στις 19 Ιουνίου.

- Advertisement -spot_imgspot_img
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
- Advertisement -spot_img
ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
- Advertisement -spot_img