spot_imgspot_img

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

Γιατί να εμπιστευτείτε το SerresNews

- Advertisement -spot_img

Η συνεδρίαση θα γίνει δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη. Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν:

– Ορισμός  Δικηγόρου  προκειμένου να  παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών, στην συνεδρίαση για τη συζήτηση της με αριθμό ΑΣΦ 335/2022 Αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων (Κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με Αίτημα Προσωρινής Διαταγής  κατά το άρθρο 691 Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

-Ορισμός  Δικηγόρου  προκειμένου να  παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών, στην συνεδρίαση για τη συζήτηση της με αριθμό ΑΣΦ 336/2022 Αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων (Κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με Αίτημα Προσωρινής Διαταγής  κατά το άρθρο 691 Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

-Ανάκληση της αρ.1058/2022 Α.Ο.Ε. περί “Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 934/2022 Α.Ο.Ε. και επανέγκριση του θέματος: «Αποδοχή εξωδικαστικού συμβιβασμού και καταβολή δαπάνης αποζημίωσης λόγω πρόκλησης φθοράς σε Ι.Χ. επιβατικό όχημα ιδιοκτησίας κας Σ. Ν. του Γ.»”.

-Έγκριση της υπ’ αρ. 4/2022 μελέτης , της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτισης των όρων διακήρυξης και συγκρότηση Επιτροπών του έργου: «Εργασίες συντήρησης οριζόντιας και κάθετης σήμανσης Δήμου Σερρών – 2022-2023 » προϋπολογισμού 329.994,95€ με ΦΠΑ 24%.

-:Έγκριση πρακτικού 1/07-11-2022 της επιτροπής διαγωνισμών για τη διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αποσφράγιση και αξιολόγηση υποφακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών της προμήθειας με τίτλο «1. ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΕ ΑΠΟΡΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ και 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ ΕΙΔΩΝ, ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022 ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2023», προϋπολογισμού 67.000,00€

-Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (με χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ανάθεσης της σύμβασης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ», με αύξων αριθμό διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. «192757».

-Έγκριση πρακτικών 1/15-11-2022 και 2/15-11-2022 της επιτροπής διαγωνισμών για τη διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων και την αποσφράγιση και αξιολόγηση υποφακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και υποφακέλων οικονομικών προσφορών για την «Προμήθεια λιπαντικών για τα έτη 2022-2023», προϋπολογισμού 110.430,00€ χωρίς ΦΠΑ και 136.933,20€ με ΦΠΑ.

-Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάθεσης σύμβασης έργου με τίτλο : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (Ο.Τ. 835)».

-Έγκριση πρακτικού IV/07-11-2022 κατακύρωσης σύμβασης της επιτροπής διαγωνισμού για τη διενέργεια του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 142030  για την προμήθεια «παροχή γευμάτων σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου (Γυμνάσιο-Λύκειο) Δήμου Σερρών από Φεβρουάριο 2022 έως τη λήξη σχολικού έτους 2021-2022 και για το σχολικό έτος 2022-23», προϋπολογισμού 282.695,49€ με Φ.Π.Α..

-Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αρ. 363  σχολικού αγρού του αγροκτήματος Αναγέννησης.

-Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για  την  εκμίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες μεταστέγασης υπηρεσιών του Δήμου Σερρών.

-Αποδοχή ή μη της τιμής μονάδος για οικοπεδικό τμήμα που οφείλει να αποζημιώσει  η ιδιοκτησία του κ. Χ.Σ. στο Ο.Π.226, τον Δήμο Σερρών λόγω προσκύρωσης.

-Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-8528 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, την 11 Νοεμβρίου 2022, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, για τη μεταφορά των υπαλλήλων μας κ.κ.Καράπαλη Άγγελου  και Μαλαματάκη Βασίλειου στην Τράπεζα Τροφίμων.

-Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-4550 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, την 14 Νοεμβρίου 2022, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να μεταφερθεί ο υπάλληλος του Δήμου Σερρών στην εταιρεία ΥΦΑΙΣΤΟΣ για την παράδοση οχήματος προς επισκευή.

-Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-9547 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, την 14 Νοεμβρίου 2022, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να μεταφερθεί ο υπάλληλος του Δήμου Σερρών στην εταιρεία ΥΦΑΙΣΤΟΣ για την παραλαβή οδηγού μετά την  παράδοση οχήματος προς επισκευή.

-Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-9547 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, την 15 Νοεμβρίου 2022, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, για τη μετάβαση της Γ.Γ. του Δήμου κ. Αλεξάνδρας Ελευθεριάδου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

-Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-4592 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, την 16 Νοεμβρίου 2022, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, για τη μετάβαση του Αντιδημάρχου Καθαριότητας κ.Παναγιώτη Καρακολίδη στον ΦΟΣΔΑ.

-Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 837,00€ με Φ.Π.Α., για την  πληρωμή εφημερίδων για τη δημοσίευση διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Εργασίες οδοστρωσίας – Ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Νίκαιας – Εργατικών Κατοικιών».

-Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 431,52€ με Φ.Π.Α., για την πληρωμή εφημερίδας για τη δημοσίευση διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Εργασίες οδοστρωσίας – Ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Νίκαιας – Εργατικών Κατοικιών».

-Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 954,80€ με Φ.Π.Α., για την  πληρωμή εφημερίδων για τη δημοσίευση περίληψης διακήρυξης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια εφαρμογών και αδειών χρήσης λογισμικού».

-Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 455,08€ με Φ.Π.Α., για την πληρωμή εφημερίδας για τη δημοσίευση διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων στην είσοδο του Προβατά (με σκοπό τη βελτίωση προσβασιμότητας στο Νηπιαγωγείο της Τ.Κ. Προβατά Δημοτικής Ενότητας Προβατά».

-Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 508,40€ με Φ.Π.Α., για την πληρωμή εφημερίδας για τη δημοσίευση διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων στην είσοδο του Προβατά (με σκοπό τη βελτίωση προσβασιμότητας στο Νηπιαγωγείο της Τ.Κ. Προβατά Δημοτικής Ενότητας Προβατά».

-Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 434,00€ με Φ.Π.Α., για επισκευαστικές εργασίες σε οχήματα του Δήμου.

-Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 930,00€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια αντλίας για την επισκευή του ΚΗΥ-9083 βυτιοφόρο όχημα του Δήμου.

-Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 3.056.12€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων κηποτεχνικών εφαρμογών.

-Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 3.018,48€ με Φ.Π.Α., για την  προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων κηποτεχνικών εφαρμογών.

-Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 86,80 € με Φ.Π.Α., για την  καταβολή δαπάνης αποζημίωσης λόγω πρόκλησης φθοράς σε Ι.Χ.Ε. όχημα από το συνεργείο αυτεπιστασίας του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Σερρών.

-:Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (54η), που αφορά τη  δημιουργία κωδικών κρατήσεων εσόδων και εξόδων που αφορούν την «Κράτηση 0,1% υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων».

-Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (55η), που αφορά την  ενίσχυση και δημιουργία κωδικών εξόδων.

-Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Συντήρηση του καταστρώματος της γέφυρας “Τσέλιου”».

-Έγκριση πρακτικού 5/09-11-2022 κατακύρωσης σύμβασης, για τις ομάδες Α και Β, της επιτροπής διαγωνισμού για τη διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με συστημικό αριθμό 145830 για την παροχή υπηρεσιών «Αποκομιδή απορριμμάτων τμήματος ΔΕ Σερρών, Κοινοτήτων Ορεινής και Άνω Βροντούς, ΔΕ Κ. Μητρουσίου και ΔΕ Λευκώνα για τα έτη 2022-2025, προϋπολογισμού 906.420,00 χωρίς ΦΠΑ& 1.123.960,80 με ΦΠΑ».

- Advertisement -spot_imgspot_img
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
- Advertisement -spot_img
ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
- Advertisement -spot_img